X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حقایقی تلخ در مورد مردان

iran-stars.com


. مردان خوب، زشت هستند.


▪ مردان خوش قیافه، خوب نیستند.


مردان خوب و خوش قیافه به جنس موافق تمایل دارند.


▪ مردان خوب، خوش قیافه و علاقمند به جنس مخالف، متاهل هستند.


▪ مردانی که آنچنان خوش قیافه نیستند، ولی خوبند، پولدار نیستند.


▪ مـردانی که آنچنان خوش قیافه نیستند، ولی پولدار و خوبند، تصور می کنـنـد مـا بـه دنبال مال آنها هستیم.


▪ مردان خوش قیافه و بی پول، بدنبال پول ما هستند.


▪ مردان خـوش قـیافه، که آنچنان خوب نیستند و تا حدی به جنس مخالف علاقمندند، تصور نمیکنند که ما به اندازه کافی زیبا هستیم.


▪ مردانی که تصور می کـنـنـد مـا زیـبـا هستـیم، به جنس مخالف علاقمندند، تا حدی خوش قیافه و پولدار هستند، آدمهایی ترسو و بزدل میباشند.


▪ مردانی که تا حدی خوش قیافه هستند، تاحـدی خـوب هستند، مقداری پول دارند و سپاسگزار خدا هستند، به جنس مخالف علاقمندند، خجالتی هسـتند، و هرگز اولین قدم را برنمی دارند ( برای آشنایی پیش قدم نمی شوند).


▪ مردانی که هرگز قدم اول را برنمیرارند، زمانی که ما پیشقدم می شـویم، اتوماتیک وار علاقه را در ما از بین میبرند.


آناتومی انسان و تشریح کامل بدن